Palaa kohteeseen Latokaski-seura

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Latokaski-seura ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Latokaski-seura ry
Verkkosivut: www.latokaski.fi
Puh. 040 849 1458
Sähköposti: latokaskiseura@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraavissa yhdistyksen jäsenyyden hoitoon
liittyvissä tehtävissä:
– jäsentietojen ylläpito ja hallinta
– jäsenmaksujen laskutus ja perintä
– jäsentiedotteiden, -kutsujen ja –kirjeiden postitus
– yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä luottamus- ja vastuuhenkilöihin
– muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset
tarpeelliset tehtävät
Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja ei anneta ulkopuolisille.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä yhteystietoina postiosoite,
sähköposti ja puhelinnumero.

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä
hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei
myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen
takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee sekä seuran jäsensihteerin omistamalla tietokoneella
että puheenjohtajan omistamalla tetokoneella käyttäjätunnuksen takana.
Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä
parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja
henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Latokaski-seura ry:n hallitus 30.10.2014