Nauriskasken koulun kaavaehdotus nähtävillä – Förslaget till detaljplan läggs fram

Alueellasi on käynnissä kaavoitustyö. Sinulla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta. Isännöitsijää pyydetään toimittamaan tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja osakkaille.

Nauriskasken koulu, asemakaavan muutos, Latokaski, alue 430223, Tillinmäentien pohjoispuolella osoitteessa Kaskihaka 3. Kaavaehdotus nähtävillä 10.6.–12.8.2019.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa rakentamattoman koulu- ja päiväkotitoiminnalle varatun tontin rakennusoikeutta ja kerroslukua sekä muuttaa tontin ja rakennusalan rajauksia uutta Nauriskasken koulua varten. Kaavamuutoksessa huomioidaan myös tontilla havaittu liito-oravan ydinalue ja ekologinen yhteys.

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineistoon voi tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Toimita kirjallinen muistutus suunnitelmasta 12.8.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs, Espoon keskus. Ilmoita samalla kaavan nimi ja aluenumero (Nauriskasken koulu, alue 430223), sekä nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi.

Asiaa hoitaa asemakaavainsinööri Aila Harmaajärvi.

Yhteystiedot: puh. 046 877 2123, aila.harmaajarvi@espoo.fi.

Förslaget till detaljplan läggs fram

I ditt område pågår ett planläggningsarbete. Du får lämna in en anmärkning mot förslaget om du vill. Är du disponent ber vi dig meddela de boende och ägarna i fastighetsaktiebolaget.

Nauriskasken koulu, detaljplaneändring, Ladusved, område 430223 norr om Tillisbacksvägen på Rovsveden 3. Förslaget är framlagt 10.6–12.8.2019.

Målet med detaljplaneändringen är att utöka byggrätten och våningsantalet på den obebyggda för skol- och daghemsverksamhet reserverade tomten samt att ändra tomtens och byggytans gränser för den nya skolan Nauriskasken koulu. I planändringen fästs uppmärksamhet även vid flygekorrens kärnområde med ekologisk förbindelse som observerats på tomten.

Planmaterialet är framlagt på stadens webbplats www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet (på finska). Materialet kan studeras också i teknik- och miljösektorns kundtjänst (Teknikvägen 15, 2 vån., Otnäs) och på servicepunkterna i Esbo.

Inlämna din skriftliga åsikt om planen senast 12.8.2019 kl. 15.45 under adressen Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Registraturens besöksadress är Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 vån., Esbo centrum. Uppge samtidigt planens namn och områdesnumret (Nauriskasken koulu, område 430223) samt ditt namn, adress och e-postadress.

Ärendet handhas av detaljplaneingenjör Aila Harmaajärvi.

Kontaktuppgifter: tfn 046 877 2123, aila.harmaajarvi@esbo.fi.

Kutsu katusuunnitelmanluonnosten esittelyyn 13.6.2019 klo 17-18: Latokaski I, länsiosa, Kaskihaka, kaupunginosa 46 - Ladusved I, västra delen, Svedjehagen i stadsdel 46
Tule mukaan siivoamaan meidän Latokaskea to 16.5.2019 klo 18.00!